Szablony na portala - szablon

Temat: wyniki dr Matuszewska grupa C
Z tego, co pamiętam:
-> adaptacja/asymilacja
-> rozwojowe zmiany aktywności
-> czynniki rozwoju wg Piageta: dziedziczność, środowisko fizyczne, społeczne i równowaga;
-> ogólne prawo genetyczne rozwoju kulturowego
-> cechy myślenia przedoperacyjnego
-> cechy operacji formalnych
-> spostrzeganie wg Brunera
-> dlaczego starsi ludzie mają problemy z pamięcią?
-> rozwój mowy/stadia(?)
-> cechy wspólne różnych koncepcji rozwoju osobowości

Tyle, więcej nie pamiętam.. powodzonka!;-)
Źródło: psychole.net.pl/forum/viewtopic.php?t=609Temat: Sztuczna Inteligencja
Bardzo ciekawy temat wart rozwinięcia. Mówiąc o sztucznej inteligencji wartoby najpierw odpowiedzieć na pytanie czym w ogole jest inteligencja.

Pojęcie inteligencji (łac. Intelligentia) wprowadził już w starożytności Cyceron i przez wieki było wykorzystywane przez teologów oraz filozofów, jednak w nauce termin ten rozpowszechnił się dopiero w XIX wieku, kiedy to badania nad inteligencją rozpoczął Francis Galton. Opracował on między innymi specjalne testy psychofizyczne, które miały określać inteligencję badanej osoby. Przykładowo uczestnik testu miał za zadanie określenie ciężaru odważników - im dokładniej był w stanie podać wagę, tym wg. Galtona był bardziej inteligentny. Oceniał on więc wrażliwość organizmu na bodźce zewnętrzne i od tego uzależniał stopień inteligencji. Teoria Galtona jednak w dzisiejszych czasach nie jest już wiązana bezpośrednio z inteligencją, a testy tego typu bardziej odpowiadają badaniom nad temperamentnością (sprawdzają wrodzone zdolności człowieka). W roku 1904 grupa psychologów dziecięcych “La SociĂŠtĂŠ Libre pour l'Etude Psychologique de l'Enfant” została poproszona przez rząd Francji o powołanie specjalnego komisji, która miałaby opracować metodę identyfikacji dzieci opóźnionych w rozwoju. Jednym z członków tej komisji został znany francuski psycholog Alfred Binet. Choć przedmiotem badań było przeciwieństwo inteligencji, Binet postanowił swoje studia rozpocząć właśnie od jej zdefiniowania. Według niego osoba inteligentna powinna posiadać umiejętność dokonywania osądu sytuacji, inaczej mówiąc powinna charakteryzować się zdrowym rozsądkiem, powinna również posiadać zdolność przystosowania się do nowych sytuacji. Warto również wspomnieć, że to właśnie Alfred Binet, wraz z ThĂŠodorem Simonem opracowali pierwszą skale oceny inteligencji - Stanfordzka Skale Inteligencji Bineta albo inaczej Skale Bineta-Simona. Psychologowie próbowali opracować miary, pozwalające stwierdzić czy dana osoba jest inteligentna, jednak kwestia definicji inteligencji nadal pozostawała otwartą. David Wechsler twierdził, że inteligencja przejawia się w celowym działaniu, racjonalnym myśleniu oraz umiejętności radzenia sobie w otoczeniu. Według Jeana Piageta inteligencja to umiejętność rozwiązywania problemów. Większość znanych psychologów starała się zdefiniować termin inteligencji na swój sposób, jednak nie można stwierdzić, żeby któraś z proponowanych definicji była wyczerpująca. Dopiero połączenie kilku z nich, daje pojęcie o tym, jak zazwyczaj rozumie się inteligencję.

Drugim ważnym pojęciem, które należy poznać w związku z sztuczną inteligencją, jest determinizm (łac. Determinare). Pogląd ten głosi, że stany późniejsze zależą od wcześniejszych. Inaczej mówiąc, że nie ma przypadkowości, a co za tym idzie również wolnej woli. Nie rozstrzygając o przyczynie zdarzeń w świecie, możemy z całą pewnością stwierdzić, że maszyny są deterministyczne. Pojęcie determinizmu w stosunku do maszyn wprowadził Alan Turing opisując deterministyczną oraz niedeterministyczną maszynę. Obie są tworami hipotetycznymi, choć często tą pierwszą wykorzystuje się jako model obliczeniowy symulujący komputer. Deterministyczna maszyna Turinga składa się z trzech elementów - nieskończonej taśmy z danymi podzielonej na pola, głowicy która się po tej taśmie przesuwa oraz ze skończonej liczby stanów w jakich może się maszyna znajdować. Na poszczególnych polach taśmy jest zapisane 0 albo 1. Zależnie od stanu w jakim aktualnie znajduje się maszyna Turinga oraz od zawartości taśmy pod głowicą, maszyna może wykonać kilka operacji: przesunąć się w lewo albo prawo, odczytać zawartość taśmy, zapisać na taśmie 0 albo 1 oraz zatrzymać się (zakończyć działanie). Jej działanie zależy od pewnych zdefiniowanych zmiennych i choć nie można przewidzieć czy maszyna Turinga zakończy swoje działanie dla konkretnych danych (tzw. problem stopu), to można przewidzieć jakie będzie kolejne posunięcie maszyny Turinga - dlatego ten jej typ nazywa się właśnie deterministyczną maszyną Turinga. Drugi jej rodzaj - niedeterministyczna, posiada jeden dodatkowy czynnik, który sprawia, że maszyna ze wszystkich możliwych przejść do następnego stanu, wybiera zawsze ten, który najszybciej doprowadzi do rozwiązania zadania, czyli do zakończenia jej działania. Nie można wcześniej stwierdzić, które z przejść taka maszyna wybierze, dlatego nazywana jest niedeterministyczną maszyną Turinga.

Działanie współczesnego komputera można przyrównać do deterministycznej maszyny Turinga - pomijając czynniki losowe na poziomie fizycznym - jego zachowanie jest w pełni przewidywalne. Odrzucając teorie determinizmu w świecie, automatycznie przyjmujemy za niemożliwe stworzenie sztucznej inteligencji, która w pełni odzwierciedlałaby realne zachowania. Natomiast w przypadku akceptacji determinizmu pozostaje kwestią otwartą liczba czynników jakie należy wziąć pod uwagę planując dane zadanie na komputerze. Przykładem może być dowolna codzienna czynność. Chcąc symulować na komputerze swobodną rozmowę dwóch osób, komputer musiałby przetwarzać niezliczoną liczbę informacji o danej sytuacji oraz o powodach jej zaistnienia. Jest to niemożliwe tak do zaplanowania, jak i do obliczenia. Choć badania nad sztuczną inteligencją prowadzone są od kilkudziesięciu lat, nadal jedynym wyjściem jest próba symulacji jedynie niektórych zachowań, w ten sposób aby efekt wydawał się realistyczny. Można wyróżnić pewien zestaw cech określających inteligencje u człowieka, z czego większość z nich można symulować na komputerze, są to: adaptacja, korzystanie z doświadczenia, korzystanie z wiedzy, wyciąganie wniosków, zdolność planowania, zdolność przewidywania, selekcja informacji, zdolność komunikacji, uczenie się, dokonywanie wyboru. Jak do tej pory nie pojawiły się informacje o komputerze posiadającym: poczucie humoru, samoświadomość, abstrakcyjne myślenie. Możliwe jest tworzenie algorytmów, które będą odzwierciedlać niektóre z cech inteligencji, wydaje mi się jednak, że w pełni sztucznej inteligencji nie będziemy jednak w stanie stworzyć przez najbliższe kilkanaście lat.

Źródło: forum.purepc.pl/index.php?showtopic=297678


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Szablony na portala - szablon